Sakrament bierzmowania

Sakrament Bierzmowania

Jest to sakrament dojrzałości wiary, więc trzeba tej dojrzałości oczekiwać i do niej prowadzić. Dlatego odpowiedzialność za przygotowanie spoczywa w pierwszym rzędzie na samych  kandydatach i ich rodzicach. Spotkania, katechezy i religia w szkole, to jedynie pomoc w osobistej pracy nad sobą. Stworzenie odpowiedniej atmosfery do przeżycia bierzmowania to także zadanie dla całej wspólnoty parafialnej. Mamy być dla młodych wzorem dojrzałej wiary i zaangażowania. Ale głównym prowadzącym przygotowanie jest Duch Święty. Modlitwa do Niego, otwarcie na Jego dary i natchnienia to zasadnicza metoda.

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza św., rekolekcje, spowiedź, Komunia św. codzienna modlitwa), biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu.

Dokumenty do pobrania: