Cmentarz parafialny

Regulamin cmentarza parafialnego:

1. Cmentarz parafialny jest miejscem poświęconym, świadectwem wiary w życie wieczne i naszym wyrazem szacunku do zmarłych. Należy więc zachować na nim ciszę, powagę i porządek.
2. Właścicielem cmentarza parafialnego jest Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Marcina w Odolanowie. Siedziba parafii: Odolanów 63-430, ul. Rynek 9, tel. 062.733.14.12 lub xadamz@interia.pl. Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii, zaś bezpośrednio w jego imieniu na cmentarzu o porządek dba i konieczne prace wykonuje grabarz pan Mirosław Żyśko, tel. 604.493.916
3. Sprawy dotyczące cmentarza załatwiane są w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania zaś, dotyczące pogrzebu w dowolnym czasie. Godziny urzędowania są zamieszczone w gablocie informacyjnej przy kościele parafialnym oraz na stronie internetowej parafii www.marcin.odolanow.pl
4. Na cmentarzu wolno przebywać od rana do zmroku każdego dnia tygodnia.
5. Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza. Między grobami winna być przerwa wynosząca minimum 0,5 m.
6. Grób wykonuje grabarz, zgodnie z dyspozycją otrzymaną od administratora cmentarza. Za wykonaną pracę pobiera On opłatę. Do jego obowiązków należy również zasypanie grobu oraz uporządkowanie miejsca obok niego.
7. Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje ofiara z tytułu dzierżawy, tzw. pokładne za miejsce grzebalne dla każdego zmarłego na okres 20 lat. Dzierżawę można przedłużyć na kolejne 20 lat, wnosząc stosowną ofiarę. Osoba wpłacająca ofiarę podaje swoje dane osobowe oraz adres i staje się opiekunem grobu otrzymując pisemne potwierdzenie. Wysokość opłaty ustala administrator cmentarza wraz z parafialną radą ds. ekonomicznych.
8. Nie przedłużenie dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym, zasadniczo powoduje użycie go do ponownego pochówku. Okres zwłoki w opłacie może wynieść do 12 miesięcy, po czym grób zostaje przekopany, a miejsce staje się wolne do zagospodarowania.
9. Można dokonywać wykupienia miejsca czyli rezerwacji poprzez wniesienie tzw. pokładnego. Rezerwacja miejsca musi być zaznaczona np. rabatką.
10. Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu administratora. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt nagrobka oraz uiścić ofiarę w wysokości 10% od wartości pomnika. Projekt ten przygotowuje wykonawca i winien on zawierać wymiary, kształt, napisy oraz wartość nagrobka.
11. Aby móc wykonać naprawę nagrobka bądź wymianę płyty lub tablicy należy uzyskać zgodę administratora przedkładając projekt.
12. Kamieniarz ma prawo wykonywać swoje prace posiadając pisemne zezwolenie administratora. Klucz do bramy wjazdowej otrzymuje się u pana grabarza, po przedstawieniu zezwolenia od administratora.
13. Prace przy nagrobkach należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Osoba ustawiająca nagrobek musi bezwzględnie zachować poziom montażu sąsiednich nagrobków (za poziom nagrobka uznaje się poziom fundamentów). W tej materii należy się konsultować z panem grabarzem. Przeprowadzający prace dba też o uprzątnięcie miejsca po jej wykonaniu.
14. Układanie kostki wokół grobu jest możliwe uzyskując zgodę administratora, po przedłożeniu pisemnego zezwolenia opiekunów grobów sąsiednich. Wszystkie obramowania grobów należy ułożyć w poziomie górnej krawędzi fundamentów. To samo dotyczy budowy ławek, kwietników, sadzenia krzewów i innych elementów ozdobnych umiejscowionych wokół grobu.
15. Administrator cmentarza obliguje wszystkich opiekujących się grobami czyli rodzinę lub innych opiekunów do wnoszenia stosownych ofiar cmentarnych służących na utrzymanie cmentarza czyli wywóz nieczystości i śmieci, drobne naprawy, ogrodzenie, alejki, estetyka cmentarza itp.
16. Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego, w pobliskim jego otoczeniu, a także na całym cmentarzu. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych, które winny być utrzymane w należytym porządku i zaznaczone np. rabatką.
17. Odpady oraz śmieci (tylko cmentarne!) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu czyli do kontenera. Szklane znicze należy zabrać i usunąć we własnym zakresie lub składać w wyznaczonych do tego miejscach.
18. Stare nagrobki, ziemię oraz gruz czy też inne elementy z rozbiórki nagrobków i fundamentów powinny być wywożone poza teren cmentarza we własnym zakresie.
19. Ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich jest możliwa w przepisanym prawem czasie po przedstawieniu administratorowi cmentarza decyzji kompetentnych organów (inspektor sanitarny, prokuratura lub sąd).
20. Zakazuje się:
– wjazdu pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi bez zgody administratora,
– wprowadzania zwierząt,
– zanieczyszczania cmentarza,
– samowolnego usuwania drzew i krzewów jak również sadzenia,
– picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających,
– słuchania głośnej muzyki i hałasowania.
21. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie nagrobków. Regulamin powyższy obowiązuje od dnia 21 października 2019 roku. Użytkownicy cmentarza są zobligowani do zapoznania się z zapisami Regulaminu i do bezwzględnego przestrzegania powyższych zapisów oraz innych informacji zamieszczanych w gablocie cmentarnej.